Kallelse till korrespondensårsmöte 2020

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte.

Välkommen att delta i årsmötet genom att personligen lämna din röst under mötet vid Skissernas Museum den 15 oktober (se förra inlägget) eller skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund eller med LU:s internpost till Hämtställe 30.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 27 oktober!

Skriv ut pdf:en nedan och fyll i dina val.

Kallelse årsmöte 2020

Se länkar till bilagor nedan.

Förslag till dagordning med förslag till beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1. Årsmötets öppnande                                                                            
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.                   
 3. Godkännande av dagordningen.                                                    
 4. Utseende av två rösträknare vilka jämte ordförande skall justera protokollet. Förslag: Eva-Lisa Johannesson och Lars Ivar Elding.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
 6. Ekonomisk årsredovisning för 2019. 
 7. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.
 8. Budget för 2020.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande i föreningens styrelse för ett år. Valberedningens förslag: Ulf Körner (omval)
 11. Val av sex (6) styrelseledamöter för den närmaste tvåårsperioden. Valberedningens förslag: omval av Gunnel Holm, Björn Magnusson Staaf, Magnus Jerneck, Hjördis Kristenson samt Fredrik Tersmeden.  Maria Lindh har avböjt omval. Nyval: Petra Francke.
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter. Valberedningens förslag: Ann-Kristin Mattsson och Hans Ryde. Suppleanter: Klemens Ganslandt och Nils Dencker
 13. Val av tre ledamöter i valberedningen. Styrelsens förslag: Charlotte Erlanson-Albertsson, Göran Bexell och Lynn Åkesson. 
 14. Fastställande av årsavgift för 2021. Styrelsens förslag: oförändrat 200 kr.
 15. Årsmötets avslutande   

 

Inbjudan till utomhusmöte vid Skissernas den 15 oktober

Kära medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet!

Sommaren går obevekligen mot sitt slut, och vi skulle väl alla vid det här laget ha varit i full gång med höstens och terminens aktiviteter, om det inte varit för coronapandemin.

I Universitetshistoriska sällskapet blev vi tvungna att uppskjuta såväl årsmötet som det planerade vårmötet. Vi skulle dessutom ha haft en resa till Jönköping där vi bl.a. sett fram emot ett besök på den internationellt inriktade högskolan.

Men om pandemin ställt till det för oss, som för så många andra, fick vi likväl i februari en intressant föreläsning där Ola Wikander talade om drakar och stormgudar i nordvästsemitisk mytologi. I övrigt tvingades vi ställa in alla möten, inklusive samarbetet med Humanistiska och teologiska fakulteterna inom ramen för Humaniora 2020.

Inför hotet om nedläggning av Apoteket Svanen beslöt styrelsen att uppvakta Apoteket AB med en skrivelse till stöd för Svanens fortlevnad och att uppmuntra er alla att handla där. Glädjande nog ledde ett antal gemensamma insatser till att apoteket nu kommer att renoveras och fortleva som ett av Sveriges kulturapotek. Men fortfarande är det viktigt att göra inköpen där!

Styrelsen har trots allt genom digitala (zoom-)möten kunnat fortsätta sina förberedelser för att så fort det blir möjligt ordna ett medlemsmöte.

Vi bjuder således in till ett utomhusmöte vid Skissernas Museum torsdagen den 15 oktober kl. 15.00 med guidning av Hjördis Kristenson, författare till årsboken om Skissernas byggnader. Om dessa säger Hjördis:

”Att ett museum flyttar in i en byggnad ursprungligen ägnad andra funktioner, som Skissernas, är inte ovanligt. Det finns många exempel på detta, såväl i Sverige som i andra länder. Säreget för detta museum är emellertid att det består av sex olika hus, av skiftande ålder och karaktär, fyra av dem uppförda för sitt ändamål, tillsammans en arkitektonisk intressant och spännande byggnadsmassa.”

Med tanke på coronaregeln om max 50 deltagare måste vi begära att föranmälan till mötet är oss tillhanda senast den 10 oktober. Anmälan med namn och e-postadress skickas till boel.billgren@gmail.com eller med papperspost till LUHS, c/o Billgren, Fritjofs Väg 9, 224 66 Lund. Om fler än 50 anmäler sig blir det ”först till kvarn” som gäller. I händelse av regn inställs mötet, och vi meddelar i så fall via epost eller sms. Den som inte har e-postadress måste således lämna ett telefonnummer, helst mobilnummer.

Även planeringen för nästa års resa och för kommande årsböcker har gått framåt som vanligt. Sist men inte minst har vi utsett 2020 års mottagare av Universitetshistoriska sällskapets pris, som kommer att delas ut under medlemsmötet vid Skissernas Museum den 15 oktober.

Det är nu hög tid att finna en form för det försenade årsmötet 2020. Styrelsen har därför vid sitt första höstmöte beslutat att kalla till ett korrespondensårsmöte. Kallelsen till årsmötet bifogas och samtliga handlingar kommer att anslås på universitetets officiella anslagstavla och Sällskapets hemsida senast den 13 oktober samt skickas ut digitalt till alla medlemmar som lämnat sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se

Vi räknar också med att årsboken 2021 blir klar mot slutet av året. Förhoppningsvis kan den presenteras vid ett fysiskt medlemsmöte och i december hämtas på LUX.

Ett problem med att anordna fysiska medlemsmötena är att finna en tillräckligt stor sal där vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer ang. avstånd, även om antalet tillåtna deltagare kan komma att höjas. Vi tar tacksamt emot förslag.

Slutligen vill vi meddela att årsboken 2020 Skissernas Museum arkitektur, plats, process av Hjördis Kristenson fortfarande kan hämtas på Skissernas museum. Tag med kopia på inbetalningen av medlemsavgiften för 2020.

Välkommen att delta i årsmötet genom att personligen lämna din röst under mötet vid Skissernas Museum den 15 oktober eller skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund eller med LU:s internpost till Hämtställe 30.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 27 oktober!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap


7 oktober 2020

Om LUHS årsmöte den 26 mars 2020

Av omtanke om Er våra medlemmar och för att vara solidariska med samhället i övrigt har styrelsen för LUHS beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle hållas den 26 mars i år. 

Coronaviruset dominerar alla nyhetsflöden och många av medlemmarna i vårt sällskap tillhör den mest utsatta riskgruppen. Därför skjuter vi mötet på framtiden, troligen ända till hösten.

Så fort vi ser hur vi skall hantera ett kommande årsmöte och när det kommer att hållas ber vi att få återkomma.

Till dess att vi ses igen: Var försiktiga och håll Er friska!

Ulf Körner

Ordförande för Lunds universitetshistoriska sällskap

2020-03-18

———————————————–

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 kl. 18.00 (prick) i Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund. Edens hörsal ligger mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, Lund. Stadsbuss nr 7.

page2image3994560

Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av två justeringspersoner.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. Läs här

5. Ekonomisk redovisning för 2019. Läs här

6. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande.

9. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter.

10. Val av tre ledamöter i valberedningen.

11. Fastställande av budget för 2020.

12. Fastställande av årsavgift för 2021. 13. Övriga ärenden.

Bilagor till p. 4 och 5 anslås senast den 11 mars på universitetets anslagstavla som numera finns i Studenthälsans entré i Byrålogens grannbyggnad, och på denna hemsida.  De skickas till dem som anmält sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se samt delas ut vid årsmötet.

——————————————————-

Efter årsmötesförhandlingarna berättar professorn i kognitionsvetenskap Christian Balkenius om AI – artificiell intelligens, och kvällen avslutas på sedvanligt sätt med mingel med förfriskningar och tilltugg.

Årsboken 2020 om Skissernas museum kan hämtas under timmen före årsmötet, dvs kl. 16.45 – 17.55 i foajén utanför Edens hörsal.


2020-03-03

Inbjudan till medlemsmöte med Ola Wikander

Ola Wikander är docent i Gamla testamentets exegetik och föreläser under rubriken”Drakar och stormgudar: gammaltestamentlig och nordvästsemitisk mytologi då och nu”.

När och var: Måndagen den 3 februari klockan 18.00 i Edens hörsal på Allhelgona Kyrkogata 14 (mitt inne i området mellan Allhelgona Kyrkogata och Paradisgatan). Stadsbuss 1.

Mingel med dryck och tilltugg i foajén.

Välkomna!

2020-01-23

———————————————————-

Versaillesfreden 100 år

INBJUDAN till medlemsmöte med Klas-Göran Karlsson, professor i historia

Tid: onsdagen den 20 november 2019, kl. 18.00 

Plats: Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14. 

Edens hörsal ligger mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan. Lund Stadsbuss nr 1. 

För hundra år sedan var världens ögon vända mot Paris. Där arbetade representanter för första världskrigets segermakter som ett slags global regering för att säkerställa att inget nytt storkrig skulle bryta ut. Det första av dessa fredsavtal slöts med förlorarmakten Tyskland i Versailles den 28 juni 1919. Det blev som bekant inget framgångsrikt, fredsskapande fördrag. Det var inte bara det nyss avslutade kriget som hade varit totalt; även den följande freden var total, inriktad på ideologiska målsättningar och Tysklands totala underordning. Det var visserligen inte Versaillesfreden som orsakade nästa världskrig, men den bidrog till att vidmakthålla en hög konfliktnivå under mellankrigstiden. I föreläsningen kommer fredsavtalets betydelse för det moderna trettioåriga kriget 1914–1945 att närmare analyseras. 

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg i foajén. 

Välkomna! 

Styrelsen 

———————————————————

Årsboken 2020

 Utdelning av årsboken 2020 sker i LUX, Helgonavägen 3 norra ingången (intill aulan) tisdagen den 10 december 12-17. Kom ihåg att betala medlemsavgiften innan dess, så att vi kan pricka av er när ni hämtar boken. 

Glöm inte att ange namn, adress och eventuell institution (motsv.) med hämtställe. 

Skicka gärna också din epostadress till registeransvarig inga.elding@bahnhof.se

———————————————————-

Årets resa går till Flandern

Medeltidsstaden Brügge.

Med sitt geografiska läge i gränslandet mellan olika demografiska, språkliga och religiösa sfärer har Flandern en brokig och dramatisk historia. Därför förvånar det inte att det lilla landet Belgien sedan slutet på 1940-talet tagit en så aktiv roll i det europeiska samarbetet.

När det nu åter är dags för en långresa har vi valt denna spännande och dynamiska region, med den medeltida staden Brugge som huvudmål. Resan går av stapeln lördagen den 14 september t.o.m. torsdagen den 19 september.

På söndag eftermiddag kommer vi fram till Brugge, där vi tillbringar tre nätter på ett centralt beläget hotell. Här kan vi uppleva den intima stadskärnan med kyrkor, utsmyckade gavelhus och flamländsk konst i Groeningemuseum och Sint-Janshospital.

En utflykt till Gent tar oss till Universitetet och Sint Baafs-katedralen med bröderna van Eycks berömda altarskåp. Vi besöker också Ieper (Ypres), där museet ”In Flanders Fields” liksom vallmo-ängarna påminner om första världskrigets tragik. Vi kommer också att besöka Afrikamuseet nära Bryssel, som nyligen öppnat igen efter en genomgripande renovering.

På utresan övernattar vi i Bielefeld och på hemresan i Osnabrück.

2019 års resa innebär således en fem dagars miljövänlig och bekväm bussresa, berikad av korta föredrag av medresenärer om platser och händelser relaterade till vår färd. Utöver tre nätter i Brugge på bra hotell med frukost ingår även övernattning med halvpension under resan samt en gemensam middag en kväll i Brugge. Allt inräknat – enkelrumstillägg och övriga måltider undantagna – ligger priset per person på ca 7.000 kronor.

Reseansvariga: Hjördis Kristenson, Peter N-Ehle, Birgit Segner, Inga Elding och Ulf Körner. 

———————————— 

2019-09-10

Viktiga datum i höst

Höstens första medlemsmöte äger rum den 26 september då professor Sven Lidin ska prata om ”Periodiska systemet och vad det betytt för mänskligheten – en resa genom vetenskaps- och kulturhistoria”. Tid: Klockan 18:00. Plats: Fernströmsalen BMC, Sölvegatan 19.

2019-09-10

Senare i höst, den 20 november, håller professor Klas-Göran Karlsson föredrag om Versaillesfreden – 100 år.

2019-09-10

_____________________________________________

Följ med till Malmö universitet!

Malmö universitet. Orkanen. Foto: Håkan Röjder

Tid: Torsdagen den 23 maj 2019, kl. 18.00

Plats: Malmö universitet, Niagara (foajén), Nordenskiöldsgatan 1, Universitetsholmen

 Vi samlas i foajén till byggnaden Niagara. Efter en guidad tur i huset återsamlas vi i en sal på̊̊ 6:e vå̊ningen med fin utsikt över staden. Där kommer professor Roger Johansson att skildra tillkomsten av Malmö̈̈ universitet och orientera om verksamheten idag. Roger Johansson är föreståndare för Institutet för studier i Malmös historia, som är ett samarbete mellan Malmö̈̈ stad och universitetet, och han kommer att presentera den stadshistoriska forskning som bedrivs inom institutet. 

Roger Johansson är sedan 2010 professor i historia med didaktisk inriktning vid Malmö̈̈ högskola. Roger Johanssons forskning har haft fokus på̊̊ historiedidaktisk forskning och modern kulturanalytisk socialhistoria. Sedan 2011 är han också̊̊ professor i utbildningsvetenskap vid Lunds universitet. 

Välkomna! 

/ Styrelsen www.luhs.se 

2019-05-13

____________________________________________