Kallelse till korrespondensårsmöte 2020

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte.

Välkommen att delta i årsmötet genom att personligen lämna din röst under mötet vid Skissernas Museum den 15 oktober (se förra inlägget) eller skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund eller med LU:s internpost till Hämtställe 30.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 27 oktober!

Skriv ut pdf:en nedan och fyll i dina val.

Kallelse årsmöte 2020

Se länkar till bilagor nedan.

Förslag till dagordning med förslag till beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1. Årsmötets öppnande                                                                            
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.                   
 3. Godkännande av dagordningen.                                                    
 4. Utseende av två rösträknare vilka jämte ordförande skall justera protokollet. Förslag: Eva-Lisa Johannesson och Lars Ivar Elding.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
 6. Ekonomisk årsredovisning för 2019. 
 7. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.
 8. Budget för 2020.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande i föreningens styrelse för ett år. Valberedningens förslag: Ulf Körner (omval)
 11. Val av sex (6) styrelseledamöter för den närmaste tvåårsperioden. Valberedningens förslag: omval av Gunnel Holm, Björn Magnusson Staaf, Magnus Jerneck, Hjördis Kristenson samt Fredrik Tersmeden.  Maria Lindh har avböjt omval. Nyval: Petra Francke.
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter. Valberedningens förslag: Ann-Kristin Mattsson och Hans Ryde. Suppleanter: Klemens Ganslandt och Nils Dencker
 13. Val av tre ledamöter i valberedningen. Styrelsens förslag: Charlotte Erlanson-Albertsson, Göran Bexell och Lynn Åkesson. 
 14. Fastställande av årsavgift för 2021. Styrelsens förslag: oförändrat 200 kr.
 15. Årsmötets avslutande