Aktuellt

Sällskapets pris 2024 tilldelas Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum

Vid Sällskapets årsmöte delades Lunds universitetshistoriska sällskaps pris på 20.000 kronor ut till Akademiska Föreningens Arkiv & Studentmuseum för dess stora insatser med att samla in, dokumentera och förteckna arkiv och annat material ur Lunds rika studentliv och från dess olika studentorganisationer. Under senare år har AF:s Arkiv & Studentmuseum genomfört ett omfattande digitaliseringsprojekt där stora och viktiga delar av universitets- och studenthistoriskt bild-, film- och ljudmaterial samt tidningen Lundagård tillgängliggjorts till gagn för såväl tidigare som kommande studentgenerationer.

Medlemsbrev nr 2 april 2024

Intresseanmälan

Resa till Oslo 28–30 augusti 2024

Kära medlemmar! 

Årets resa med Sällskapet har Oslo som resmål, och som så ofta anlitar vi Thells buss. Vi reser från Lund kl 07.00 onsdagen den 28 augusti och ankommer till Oslo sent på eftermiddagen. Återfärden sker sen eftermiddag fredagen den 30 ­augusti med ankomst till Lund troligen strax före midnatt. I Oslo bor vi på Comfort Hotel Karl Johan, Karl Johans gate 33.

Beroende på antal deltagare kommer priset (med reservation) för själva buss­resan och hotell att landa på mellan 3 700 och 4 200 per person i dubbelrum och 5 200 och 5 800 per person i enkelrum. Till detta kommer kostnader för mat och entréavgifter mm.

På resan upp kommer vi att bese Vitlycke museum med hällristningarna i Tanum med guidning och äta lunchen där.

I Oslo kommer vi att tas emot av universitetets rektor Svein Stølen och pro­rektor Åse Gornitzka och besöka universitetsmuseet. Vi kommer vidare att träffa överbibliotekarie Björn Vangen på Det Norske Nobelinstitutt samt representanter för det norska forskningsrådet. Vi avslutar med Gudmund Hernes, som utöver att tidigare ha varit ordförande för Uppsala universitet också varit minister och lett den första nordiska maktutredningen.

Det ser ut att kunna bli en mycket givande resa och styrelsen önskar er varmt välkomna till den.

För att kunna fortsätta med planeringen behöver vi få in intresseanmälningar till Inga Elding, inga.elding@bahnhof.se senast den 6 maj.

Styrelsen

Medlemsbrev april 2024

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte.

Tid: Torsdagen den 18 april 2024, kl. 18.00. 

Plats: Hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i -området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, taxi kan t.ex. stanna på parkeringen vid Allhelgona kyrkogata eller den vid Paradisgatan).

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 7. Ekonomisk redovisning för 2023
 8. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av tre ledamöter i valberedningen
 13. Fastställande av budget för 2024
 14. Fastställande av årsavgift för 2025
 15. Övriga ärenden
 16. Utdelning av Lunds universitetshistoriska sällskaps pris

Föredrag om Fredrik Böök och Lunds universitet

Efter årsmötet berättar Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, om Fredrik Bööks tid i och kopplingar till Lund.

Fredrik Böök (1883–1961) var som lärosätets första litteraturprofessor för alltid förknippad med Lunds universitet. Men också på många andra sätt – idyll och kontrovers växlade under årens lopp. Efter sin tid i Lund var Böök länge den mest inflytelserike svenske litteraturvetaren och kritikern i Sverige. Han hade också en stark position i Svenska Akademien under flera decennier. 

Bokutlämning

De medlemmar som inte har hämtat Sällskapets årsbok för 2024, ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder” kan göra det i samband med mötet från kl 17.30. 

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen

Medlemsbrev mars 2024

Inbjudan till medlemsmöte med Tobias Karlsson,
docent vid Ekonomisk-historiska institutionen, Lunds universitet

Inte bara snus:
Om den svenska tobaksindustrins uppgång och fall

Tid: Torsdagen den 21 mars 2024, kl 18.00
Plats: Hörsalen i Eden, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret Paradis), Lund

Sedan 1600-talet har det funnits en svensk tobaksindustri med såväl odling av tobak som framställning av tobaksprodukter. Odling av tobaksblad bedrevs ända upp till Härnösand och fabriker fanns i var och varannan stad. Det som nu finns kvar i landet av industrin är framställning av snus. Räknat i antal anställda har denna gren av tobaksindustrin emellertid alltid varit av marginell betydelse. Under decennierna kring sekelskiftet 1900 var det tillverkning av cigarrer som sysselsatte flest. I föredraget kommer Tobias Karlsson att lyfta fram forskning om tobaksindustrins historia med fokus på arbetsförhållanden under senare delen av 1800-talet och början av 1900-talet. Det är en historia om hur vanliga manuella jobb förändrades och till slut togs över av maskiner.

Vi avslutar mötet med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2024 kan göra det i anslutning till föreläsningen. Då kan man också betala årsavgiften (200 kr) med Swish om det inte är gjort.

Välkomna!

Styrelsen

Boka in årsmötet 2024

Lunds universitetshistoriska sällskaps årsmöte äger rum den 18 april kl 18.00 i Edens hörsal. Dagordning och övriga handlingar kommer att skickas ut några veckor före mötet.

Årets resa

Årets resa planeras bli en bussresa till Oslo i månadsskiftet augusti-september. Mer information kommer framöver.

Missa inte…

… jubileumssymposiet den 25 mars 2024 om Johan Jacob Döbelius – mannen på Ramlösaflaskan (se föregående inlägg).

Tips på symposium

Johan Jacob Döbelius 350 år
Medicinare, professor, brunnsläkare

Jubileumssymposium den 25 mars 2024
Fernströmsalen, Forum Medicum, Sölvegatan 19, Lund
Fritt tillträde, ingen föranmälan

Program:

10:15 Inledning, David Dunér & Nils Hansson
Bilden av Döbelius, Birgitta Castor (Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet)
10:30 Döbelius i Lund, David Dunér (Lunds universitet)
11:00 Döbelius och den medicinska kunskapen i Tyskland, Nils Hansson, (Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf)
11.30 Lunchpaus
13:00 Döbelius planer på ett studentkollegium, Fredrik Tersmeden (Lunds universitetsarkiv)
13:30 Hälsobrunnarna och den tidigmoderna vetenskapen, Hjalmar Fors (Hagströmerbiblioteket, Karolinska institutet)
14:00 Brunnskurer, vetenskapen och den växande medicinska marknaden, Anders Ottosson (Göteborgs universitet)
14:30 Kaffe
15:00 Döbelius och Ramlösa hälsobrunn, Elisabeth Mansén (Stockholms universitet)
15:30 Ansiktet på flaskan: Varumärket Ramlösa, Anders Houltz (Centrum för Näringslivshistoria)
16:00 Avslutning

Arrangerat av: Avdelningen för idé- och lärdomshistoria, Lunds universitet; Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf
Medarrangörer: Enheten för medicinens historia, Birgit Rausing centrum för medicinsk humaniora; Lunds universitetshistoriska sällskap; Skånska Linnésällskapet; Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet; Centrum för
Näringslivshistoria; Institut für Geschichte der Medizin und Ethik in der Medizin, Charité
Med stöd från: Bengt Lindskogs stiftelse; Kungl. Fysiografiska sällskapet

Ytterligare information om symposiet hittas här.

 

Medlemsbrev januari 2024

Inbjudan till medlemsmöte med Karin Gustavsson, etnolog och chef för Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar

Mandelgrens ofullbordade. Om hur Lunds universitet sedan 1890 har arbetat med Nils Månsson Mandelgrens samling

Tid: Torsdagen den 15 februari 2024, kl 18.00

Plats: Hörsalen i Eden, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret Paradis), Lund

Teckning av brud från 1800-talet.
Kronbrud från Vånga
socken i Östergötland
ur den Mandelgrenska
samlingen på
Folklivsarkivet.

När den 86-årige Nils Månsson Mandelgren avled i april 1899 ­öppnades sam­tidigt möjligheterna för forskning på den samling av teckningar och andra avbildningar av materiell kultur på svensk landsbygd som var hans livsverk. Samlingen, som han tidigare hade hyst i sin bostad på Svartensgatan i Stockholm, hade han donerat till Lunds universitet. 1890 hade den förts till ett säkert förvar hos universitetsbiblioteket i Lundagårdshuset. Efter Mandelgrens död inleddes intensiva aktiviteter för att inte bara bevara samlingen utan också utöka den och slutföra det livsverk som Mandelgren själv inte förmått avsluta. Ända sedan 1899 har både forskare och allmänhet använt samlingen. Dess organisatoriska hemvist inom universitetet liksom platsen och villkoren för dess förvararing har förändrats under årens lopp, liksom intresset för den från olika discipliner. 

 Vi avslutar mötet med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2024 kan göra det i anslutning till föreläsningen. Då kan man också betala årsavgiften (200 kr) med Swish om det inte är gjort.

Välkomna!

Styrelsen

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte äger rum den 21 mars kl 18.00 i Edens hörsal. Då talar Tobias Karlsson om den svenska tobaksindustrins uppgång och fall.

Boktips!

Matematisk statistik i Lund
– hundra år av ständig förändring

En personlig berättelse
av Georg Lindgren

De statistiska vetenskaperna har varit representerade vid Lunds universitet i mer än 120 år, under namnet Statistik sedan 1902 och under namnet Matematisk statistik sedan 1915. Georg Lindgren, professor emeritus i matematisk statistik vid Lunds Tekniska Högskola har skrivit en personligt färgad berättelse om ämnets äventyrliga tillvaro under åren.

Teman ur innehållet:

 • Striden mellan statsvetaren Pontus Fahlbeck och astronomen Carl Vilhelm Charlier om den akademiska rätten till termen statistik (PF) resp matematisk statistik (CVC).
 • Hur docenten Gunnar Blom med sin industrierfarenhet 1961 etablerade matematisk statistik som ett viktigt ingenjörsämne vid den nybildade Lunds Tekniska Högskola.
 • Statistikämnenas överlevnad under de tumultartade UKAS- och PUKAS-åren efter universitetsrevolten 1968.
 • De oväntade konsekvenserna av att vetenskapliga idéer, födda inom en mycket speciell miljö, kan spridas till andra, till synes väsensskilda områden – från slumpens inverkan på telefontrafik till extremväder och medicinsk statistik.
 • Vad blev det av de 95 disputerade doktorerna?

Boken kan köpas i bokhandeln och (sannolikt billigast) i Lunds universitets bokshop.

Medlemsbrev november 2023

Utlämning av årsboken för 2024 ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder”

Den 4 december kl 15.00–17.00 kan Sällskapets medlemmar hämta 2024 års årsbok ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder” vid ett bord på andra våningen i Stadshallen, Stortorget 9.

Boken är en del i det stora bokverk som tagits fram i samband med Domkyrkans 900-årsjubileum. Vid samma tillfälle kommer Domkyrkan att ha ett arrangemang i Stadshallen med anledning av släppet av detta nya band i serien.

Årsboken kan också hämtas den 14 december kl 15.00–17.00 i foajén på Eden, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret). De medlemmar som ännu inte har hämtat 2023 års årsbok ”Universitetshuset i Lund” kan också göra det vid detta tillfälle.

För att kunna hämta årsboken krävs att man har betalt medlemsavgiften för 2024. Betala in 200 kronor till:

 • Plus-Giro 49 20 43-5 eller
 • Swish 123 697 38 79 (kan också göras på plats).

Glöm inte att ange namn och adress på inbetalningen. Om man vill ha boken hemskickad betalar man istället 275 kronor.

Nästa medlemsmöte

Nästa medlemsmöte äger rum den 15 februari kl 18.00 i Edens hörsal. 

Då talar Karin Gustavsson från Folklivsarkivet med Skånes musiksamlingar om den Mandelgrenska samlingen.

Medlemsbrev oktober 2023

Stor äldre byggnad. Foto.
Universitetshuset i Uppsala. Foto: ScanianDragon

Inbjudan till medlemsmöte med Eva Åkesson,  professor i kemisk fysik och tidigare vice- och prorektor vid Lunds universitet samt rektor vid Uppsala universitet

Samtidigt i Uppsala

Tid: Torsdagen den 19 oktober 2023, kl 18.00

Plats: Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14 (inne i kvarteret Paradis), Lund

Vad skiljer Lund och Uppsala? Vilket universitet är bäst? Det var vanliga frågor som Eva Åkesson fick när hon var rektor i Uppsala åren 2012–2020.  Men den absolut vanligaste frågan var: Hur känns det att vara första kvinnan som rektor i Uppsala? 

 Vad hon svarade på den frågan och några tankar om likheter och olikheter mellan Uppsala och Lund berättar hon om – samtidigt i Lund.

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg. De medlemmar som ännu inte har hämtat årsboken för 2023 kan göra det i anslutning till föreläsningen.

Välkomna!

Styrelsen

Medlemsbrev nr 2 september 2023

Inbjudan till bindande anmälan till Stockholmsresan på temat säkerhetspolitik i orostider 21–23 november

Glädjande många har anmält intresse för resan vilket gör att den kan bli av. För att få de angivna priserna på hotellrummen måste vi ha en bindande anmälan så fort som möjligt, senast onsdagen den 20 september kl 12 till inga.elding@bahnhof.se

Pris

Priset är 5 350 per person för dem som vill ha enkelrum och 3 800 per person för dubbelrum. I detta ingår luncher alla dagarna samt inträde på Vandalorum, och bussfika på upp- och nedresan, samt förstås busskostnaderna. Förmodligen bjuds vi på kaffe också i samband med besöken.

Betalning sker till Plusgiro 492043–5 senast den 27 september, ange Resa samt deltagare. Återbetalning sker normalt bara om en ersättare till platsen finns.

Program

21 november
 • 08.00.  Avfärd från Lund
 • 11.30–13.30.  Lunch på konst- och designmuseet Vandalorum samt besök på utställningen med 15 minuters introduktion.
 • Incheckning på hotell Amaranten vid ankomsten till Stockholm.
22 november
 • 10.00–12.00.   Kungl. Krigsvetenskapsakademien – inriktning, verksamhet och pågående projekt. Styresman Björn von Sydow, ständige sekreteraren Björn Anderson, redaktören för Akademiens tidskrift Tommy Jeppsson, Thomas Hörberg med flera. Lokal: Försvarshögskolan.
 • 12.00–13.00.  Lunch på Försvarshögskolan.
 • 13.00–16.00.  Besök på Försvarshögskolan – forskning och undervisning, akademi och militär utbildning. Lektor Magnus Christiansson, prorektor Malen Britz med flera.
23 november
 • 9.30–11.00.  Totalförsvarets forskningsinstitut, FOI. Carolina Vendel Pallin m fl Rysslandsexperter tar emot.
 • 11.00–12.00.  Lunch i anslutning till FOI.
 • 13.00–16.00.  Utrikesutskottet, Riksdagen. Möte med kanslichef Martin Brothén om arbetet i utskottet: Ukraina, Nato, Sudan-evakuering med mera.
 • Närvaro på allmänhetens läktare under frågestunden (ifall utrikes-/försvars-/EU-minister deltar). Eventuellt möte med Utrikesutskottets presidium: Aron Emilsson (SD) och Morgan Johansson (S).
 • 16.00.  Bussfärd till Lund med middag på vägen.

Vänliga hälsningar,

Styrelsen