Medlemsbrev april 2024

Kallelse till årsmöte

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte.

Tid: Torsdagen den 18 april 2024, kl. 18.00. 

Plats: Hörsalen på Eden, Allhelgona kyrkogata 14, Lund (mitt inne i -området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, taxi kan t.ex. stanna på parkeringen vid Allhelgona kyrkogata eller den vid Paradisgatan).

Dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
 3. Val av två justeringspersoner och tillika rösträknare
 4. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande
 5. Godkännande av dagordning
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2023
 7. Ekonomisk redovisning för 2023
 8. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen
 10. Val av ordförande
 11. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter
 12. Val av tre ledamöter i valberedningen
 13. Fastställande av budget för 2024
 14. Fastställande av årsavgift för 2025
 15. Övriga ärenden
 16. Utdelning av Lunds universitetshistoriska sällskaps pris

Föredrag om Fredrik Böök och Lunds universitet

Efter årsmötet berättar Svante Nordin, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Lunds universitet, om Fredrik Bööks tid i och kopplingar till Lund.

Fredrik Böök (1883–1961) var som lärosätets första litteraturprofessor för alltid förknippad med Lunds universitet. Men också på många andra sätt – idyll och kontrovers växlade under årens lopp. Efter sin tid i Lund var Böök länge den mest inflytelserike svenske litteraturvetaren och kritikern i Sverige. Han hade också en stark position i Svenska Akademien under flera decennier. 

Bokutlämning

De medlemmar som inte har hämtat Sällskapets årsbok för 2024, ”Lunds domkyrka – idéer och världsbilder” kan göra det i samband med mötet från kl 17.30. 

Vi avslutar med mingel med vin och tilltugg.

Välkomna!

Styrelsen