KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 kl. 18.00 (prick) i Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund. Edens hörsal ligger mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, Lund. Stadsbuss nr 7.

page2image3994560

Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av två justeringspersoner.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. Läs här

5. Ekonomisk redovisning för 2019. Läs här

6. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande.

9. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter.

10. Val av tre ledamöter i valberedningen.

11. Fastställande av budget för 2020.

12. Fastställande av årsavgift för 2021. 13. Övriga ärenden.

Bilagor till p. 4 och 5 anslås senast den 11 mars på universitetets anslagstavla som numera finns i Studenthälsans entré i Byrålogens grannbyggnad, och på denna hemsida.  De skickas till dem som anmält sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se samt delas ut vid årsmötet.

——————————————————-

Efter årsmötesförhandlingarna berättar professorn i kognitionsvetenskap Christian Balkenius om AI – artificiell intelligens, och kvällen avslutas på sedvanligt sätt med mingel med förfriskningar och tilltugg.

Årsboken 2020 om Skissernas museum kan hämtas under timmen före årsmötet, dvs kl. 16.45 – 17.55 i foajén utanför Edens hörsal.


2020-03-03