Kallelse till årsmöte 2022

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 21 april 2022 kl. 18.00 (prick) i aulan i Genetikhuset (Sektionen Student och utbildning), Sölvegatan 29 b, Lund.

Föredragningslista

 1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.
 2. Val av två justeringspersoner.
 3. Mötets behöriga utlysande.
 4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2021.
 5. Ekonomisk redovisning för 2021.
 6. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.
 7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 8. Val av ordförande.
 9. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter.
 10. Val av tre ledamöter i valberedningen.
 11. Fastställande av budget för 2022.
 12. Fastställande av årsavgift för 2023.
 13. Övriga ärenden.

Efter årsmötesförhandlingarna följer ett föredrag av museichef Per Karsten  och kvällen avslutas på sedvanligt sätt med mingel med förfriskningar och tilltugg.