Årsmöte den 21 mars kl. 18:00 2019

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte

torsdagen den 21 mars 2019 kl. 18.00 (prick)
Fernströmsalen, BMC Sölvegatan 19, Lund
Föredragningslista

1.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet.

2.  Val av två justeringspersoner.

3.  Mötets behöriga utlysande.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2018.

5. Ekonomisk redovisning för 2018.

6. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande.

9. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter.

10. Val av tre ledamöter i valberedningen.

11. Fastställande av budget för 2019.

12. Fastställande av årsavgift för 2020.

13. Övriga ärenden.

Bilagor till p. 4 och 5 anslås senast den 6 mars på universitetets anslagstavla i Byrålogen och på Sällskapets hemsida www.luhs.se. De skickas till dem som anmält sin epostadress till inga.elding@bahnhof.se samt finns tillgängliga  vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna talar docent Håkan Håkansson om Ravensbrücksarkivet, och kvällen avslutas på sedvanligt sätt med mingel med förfriskningar och tilltugg.

Förintelsens ögonvittnen: om ett unikt dokumentationsprojekt i Lund

Håkan Håkanssonberättar om hur Ravensbrückarkivet skapades 1945–46, då närmare 20 000 överlevare från tyska koncentrationsläger kom till Sverige med de vita bussarna, men också om den långa resan man gjort på Universitets-biblioteket för att göra detta unika material känt över världen. Och om hur viktig denna del av vår historia är idag.

Håkan Håkansson är docent i idé- och lärdomshistoria, men arbetar sedan mer än tio år tillbaka vid Universitetsbiblio- teket i Lund, där han tidigare varit chef för handskrifts- avdelningen, numera ansvarig för digitaliseringsverk-samheten.

Årsboken 2019 kan hämtas under timmen före årsmötet, dvs kl. 16.45 – 17.55 i foajén utanför Fernströmsalen på BMC.