Aktuellt

Medlemsbrev augusti 2021

Inbjudan till en icke-botanisk vandring i Botan      14 september 2021 kl 17.00

Kära medlemmar, efter ett långt pandemiuppehåll hoppas Sällskapet äntligen kunna ordna fysiska träffar igen under hösten, nu när alla har haft möjlighet att vaccinera sig. 

Den 14 september inleder vi höstens program med en icke-botanisk vandring i Botaniska trädgården. Vi hoppar således över växter, buskar och träd och koncentrerar oss på Botans byster, sfinxer och minnesmärken, som alla har någon universitetshistorisk anknytning. Vi delar upp oss i grupper som vandrar mellan sju stationer, där vi får en dos snabbhistoria vid varje station.

Program

17.00   Samling vid Botaniska museets baksida, Östra Vallgatan 18 (brun tegelbyggnad mitt emot Malmö Nation, in mot trädgården). 

Vi delar in oss i sju grupper med max 15 deltagare i varje. Varje grupp leds till olika stationer av en gruppledare. Vid varje station finns en föredragshållare som håller ett föredrag på max sju minuter.

Cirka 18.45   Samtliga grupper har avverkat alla stationer och är tillbaka vid Botaniska museet där det serveras förfriskningar (vin och alkoholfritt alternativ, snacks och godis) och ges tillfälle till mingel.

Passa också på att hämta Sällskapets årsbok Men Lundagård lever. 

Anmälan: Senast den 9 september till inga.elding@bahnhof.se  

Vi ämnar hålla vandringen även vid lättare regn, så klä er efter väderleken.

Väl mött!

Hämtning av årsböcker

BokomslagDen som inte har möjlighet att hämta årsboken Men Lundagård lever vid Botanvandringen kan hämta den på Studentinfo på bottenplan på Akademiska Föreningen, Sandgatan 2, från och med den 20 september. Öppet vardagar kl 9.00–18.00.

Övrigt höstprogram

Sällskapet planerar även för ett traditionellt medlemsmöte med föredrag i november. Vi återkommer med ytterligare information om detta när det närmar sig.

Övergång till mejl

Sällskapet kommer huvudsakligen att kommunicera via mejl framöver. Om du inte redan har meddelat Sällskapet din mejladress, eller har ändrat den, kontakta inga.elding@bahnhof.se

Önskar du även i fortsättning att alltid bli kontaktad via brev så meddela detta till: Lunds universitetshistoriska sällskap, c/o Universitetsposten, Lunds universitet, Box 117, 221 00 Lund

Varma sensommarhälsningar,

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap

 

Medlemsbrev 6 april 2021

Kära medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet!

Denna egendomliga vinter har övergått i vår och vi börjar väl alla se fram emot vaccinationen – för oss själva och andra. Några av oss har redan fått åtminstone den första sprutan. Det har gett hopp om att kunna återuppta våra medlemsmöten under våren som brukligt, ett hopp som dock grusats av det försämrade pandemiläget och de förlängda restriktionerna.

Men ”the show must go on”. Styrelsen har fortsatt att sammanträda via zoom och planera för våren. Alltså kallar vi till ett korrespondensårsmöte även i år med slutdatum den 30 april. Kallelsen till årsmötet bifogas och samtliga handlingar anslås på universitetets officiella anslagstavla och Sällskapets hemsida senast den 15 april samt skickas ut digitalt till alla medlemmar som lämnat sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se

Tack vare ”ny teknik” (som inte längre är så ny) kan vi inbjuda till ett digitalt medlemsmöte tisdagen den 4 maj kl. 19.00. Universitetets arkivarie, Fredrik Tersmeden, håller då ett underhållande föredrag via zoom med titeln Bland kjortlar, talarer, frackar, hattar och mössor – Om akademiska högtidsdräkter vid Lunds universitet. Efter föredraget ges tillfälle till frågor. Man deltar genom att senast den 2 maj anmäla sig till Fredrik på hans e-postadress: fredrik.tersmeden@legal.lu.se Den som anmält sig får därefter ett svar från Fredrik som innehåller en länk till zoom-mötet. Klicka på denna länk strax innan mötet börjar, så sker anslutning till föredraget via zoom. (Om man inte fått länken senast dagen före föredraget, så bör man leta i sin ”skräppost”!)

Tidigt i höst planerar Sällskapet att arrangera en icke-botanisk vandring i Botaniska trädgården. Vi delar upp oss i grupper och vandrar mellan byster, sfinxer och minnesmärken och får en dos snabbhistoria vid varje station – och förfriskningar när vi går i mål! Ytterligare information kommer när det närmar sig. Denna intressanta vandring hade vi hoppats kunna erbjuda redan i maj, men de fortsatta restriktionerna tvingar oss att skjuta på den till hösten.

Utdelningen av årsboken 2021 Men Lundagård lever! 100-årsboken om Lundagård – Sveriges äldsta studenttidning 1920–2020 hade vi också tänkt genomföra i maj. Det blir nu i stället till hösten i samband med vandringen i Botan. Vi bör då vara något skyddade genom vaccination och restriktionerna torde ha lättat, även om pandemin inte gett upp.

Till sist glöm inte att skicka din e-postadress till registeransvarig inga.elding@bahnhof.se om du inte redan gjort det.

Med varma hälsningar och önskan om god hälsa och en vacker vår!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap

Kallelse till korrespondensårsmöte 2021

Välkommen att delta i årsmötet genom att skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 30 april kl. 24.00!

Skriv ut denna pdf och fyll i dina val.

Förslag till dagordning

 1. Årsmötets öppnande
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.  
 3. Godkännande av dagordningen.
 4. Utseende av två rösträknare,  vilka jämte ordförande skall justera protokollet. Förslag: Eva-Lisa Johannesson och Lars Ivar Elding.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020.
 6. Ekonomisk årsredovisning för 2020.
 7. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.
 8. Budget för 2021.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande i föreningens styrelse för ett år. Valberedningens förslag: Ulf Körner (omval)
 11. Val av sju (7) stycken styrelseledamöter för närmaste tvåårsperioden. Valberedningens förslag: omval av Boel Billgren, Inga Elding, Lars Haikola, Thomas Kaiserfeld, Göran Larsson samt Peter Nilsson-Ehle. Birgit Segner har avböjt omval. Nyval: Göran Bucht.
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter. Ann-Kristin Mattsson och Hans Ryde har båda avböjt omval. Valberedningens förslag: Klas Odeskog och PG Nilsson. Suppleanter: Klemens Ganslandt och Nils Dencker.
 13. Val av tre ledamöter i valberedningen. Hittillsvarande valberedning, Charlotte Erlanson-Albertsson, Göran Bexell och Lynn Åkesson, har förklarat sig villig att fortsätta.
 14. Fastställande av årsavgift för 2022. Styrelsens förslag: oförändrat 200 kr.
 15. Årsmötets avslutande    

Medlemsbrev 10 december 2020

Kära medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet!

Vi närmar oss årets slut och det kan vara tid för en kort tillbakablick på denna annorlunda höst och de tankar vi har för Sällskapets räkning framöver.

I mitten av oktober kunde vi i vackert väder ordna ett intressant och välbesökt utomhusmöte, då Hjördis Kristenson gav oss en spännande inblick i de olika skedena av Skissernas byggnadshistoria, där varje tillbyggnad väl speglar sin tid och dess arkitektur. Läs mer här.

Under oktober månad kunde vi också genomföra Sällskapets försenade korrespondensårsmöte, som avslutades med rösträkning den 29 oktober. Deltagandet var ungefär lika stort som vid våra ”vanliga” årsmöten: 110 personer godkände styrelsens rapporter, beviljade styrelsen ansvarsfrihet och biföll valberedningens olika förslag. Ny i styrelsen blev Petra Francke, efter Maria Lindh, som avsagt sig uppdraget. Protokoll och övriga handlingar finns här.

Vid oktobermötet tillkännagavs att Lunds universitetshistoriska sällskaps pris år 2020 tilldelas docenten i idé- och lärdomshistoria Håkan Håkansson (UB). Genom digitalisering, presentationer och information har han gjort Ravensbrückarkivet känt och tillgängligt såväl i Lund som långt utanför Lunds universitets och Sveriges gränser. Läs mer här.

Årsboken 2021 har titeln Men Lundagård lever! 100-årsboken om Lundagård – Sveriges äldsta studenttidning 1920–2020. Redaktörer är Anna Alsmark, Katarina Bernhardsson, Per Lindström, Yens Wahlgren och ett tiotal f.d. aktiva från olika generationer av Lundagård. Formgivare är Petter Lönegård. På grund av de skärpta restriktionerna (max. 8 personer vid samling) måste vi vänta med att dela ut årsboken tills senare under våren. Men vi vill ändå påminna om att det är dags att betala medlemsavgiften för 2021 (200 kr). Här hittar du mer information om hur du betalar: Inbetalningskort för medlemsavgift 2021

Om du ännu inte har hämtat årsboken 2020, Skissernas Museum – arkitektur, plats, process av Hjördis Kristenson, kan du fortfarande göra detta på Skissernas Museum mot uppvisande av kvittot på årsavgiften 2020.

Styrelsen håller numera sina möten digitalt och överväger att till våren eventuellt ordna ett digitalt medlemsmöte förutom ett utomhusmöte. Ett utomhusmöte, liksom vår sedvanliga resa, är dock helt beroende av pandemins utveckling.

Till sist vill vi påminna dem som inte fick ett e-postbrev från oss i oktober att skicka sin e-postadress till registeransvarig inga.elding@bahnhof.se

Med varma hälsningar och önskan om

En God Jul och Ett Gott Nytt År!

Lev väl och tag hand om er!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap

LUHS:s pris 2020 tilldelas Håkan Håkansson

Lunds universitetshistoriska sällskap tilldelar Håkan Håkansson sällskapets pris på 20 000 kronor för hans insatser att genom digitalisering, presentationer och information göra Ravensbrückarkivet känt och tillgängligt såväl i Lund som långt utanför Lunds universitets och Sveriges gränser.

Håkan Håkansson är docent i idé- och lärdomshistoria och är verksam vid Universitetsbiblioteket i Lund.

Ravensbrückarkivet är ett världsunikt arkiv med 500 djupintervjuer med överlevande från koncentrationslägret Ravensbrück och andra liknande läger under andra världskriget. Arkivet består också av fotografier, anteckningsböcker, personliga ägodelar och namnlistor från lägret. Den 20 oktober 2017 öppnades webbportalen med det digitaliserade arkivet för både forskare och privatpersoner som söker efter information om anhöriga, och det fick genast stor internationell uppmärksamhet.

Uppskattad visning av Skissernas arkitektur

Många människor framför en modern byggnad
Skissernas Museums senaste tillskott från 2017, den rostbruna entrén och restaurangen, ritades av arkitektkontoret Elding Oscarson. Betongväggen i bakgrunden hör till Hans Westmans svenska sal från 1959 och glaspartiet till höger är från Johan Celsings tillbyggnad från 2005. Foto: Petra Francke

Efter en vår av idel coronainställda medlemsmöten kunde ett fyrtiotal av Sällskapets medlemmar (och en hund) samlas den 15 oktober för en uppskattad utomhusvisning av Skissernas Museums arkitektur. I flödande höstsol guidade docent Hjördis Kristenson, som även har skrivit sällskapets årsbok ”Skissernas Museum – arkitektur, plats, process”, runt de sex byggnader från olika epoker som idag utgör museet. Hon kunde även berätta personliga minnen från när hon som ny student 1957 för första gången mötte museets upphovsman, konstprofessor Ragnar Josephson, som stod i dörren till det dåvarande museet och tog alla studenter i hand.

Porträtt av kvinna
Hjördis Kristenson, som har skrivit årsboken om Skissernas Museum, var en initierad guide. Foto: Petra Francke
Folksamling framför ett hus
Denna del av Skissernas Museum byggdes ursprungligen som lärarinneseminarium 1921. Arkitekten hette Carl Andrén. Hjördis Kristenson fäste särskilt åskådarnas uppmärksamhet vid det elegant rundade hörnet. Foto: Petra Francke

 

Kallelse till korrespondensårsmöte 2020

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte.

Välkommen att delta i årsmötet genom att personligen lämna din röst under mötet vid Skissernas Museum den 15 oktober (se förra inlägget) eller skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund eller med LU:s internpost till Hämtställe 30.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 27 oktober!

Skriv ut pdf:en nedan och fyll i dina val.

Kallelse årsmöte 2020

Se länkar till bilagor nedan.

Förslag till dagordning med förslag till beslut                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
 1. Årsmötets öppnande                                                                            
 2. Fråga om årsmötets stadgeenliga sammankallande.                   
 3. Godkännande av dagordningen.                                                    
 4. Utseende av två rösträknare vilka jämte ordförande skall justera protokollet. Förslag: Eva-Lisa Johannesson och Lars Ivar Elding.
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019.
 6. Ekonomisk årsredovisning för 2019. 
 7. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.
 8. Budget för 2020.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Val av ordförande i föreningens styrelse för ett år. Valberedningens förslag: Ulf Körner (omval)
 11. Val av sex (6) styrelseledamöter för den närmaste tvåårsperioden. Valberedningens förslag: omval av Gunnel Holm, Björn Magnusson Staaf, Magnus Jerneck, Hjördis Kristenson samt Fredrik Tersmeden.  Maria Lindh har avböjt omval. Nyval: Petra Francke.
 12. Val av två revisorer jämte suppleanter. Valberedningens förslag: Ann-Kristin Mattsson och Hans Ryde. Suppleanter: Klemens Ganslandt och Nils Dencker
 13. Val av tre ledamöter i valberedningen. Styrelsens förslag: Charlotte Erlanson-Albertsson, Göran Bexell och Lynn Åkesson. 
 14. Fastställande av årsavgift för 2021. Styrelsens förslag: oförändrat 200 kr.
 15. Årsmötets avslutande   

 

Inbjudan till utomhusmöte vid Skissernas den 15 oktober

Kära medlemmar i Universitetshistoriska sällskapet!

Sommaren går obevekligen mot sitt slut, och vi skulle väl alla vid det här laget ha varit i full gång med höstens och terminens aktiviteter, om det inte varit för coronapandemin.

I Universitetshistoriska sällskapet blev vi tvungna att uppskjuta såväl årsmötet som det planerade vårmötet. Vi skulle dessutom ha haft en resa till Jönköping där vi bl.a. sett fram emot ett besök på den internationellt inriktade högskolan.

Men om pandemin ställt till det för oss, som för så många andra, fick vi likväl i februari en intressant föreläsning där Ola Wikander talade om drakar och stormgudar i nordvästsemitisk mytologi. I övrigt tvingades vi ställa in alla möten, inklusive samarbetet med Humanistiska och teologiska fakulteterna inom ramen för Humaniora 2020.

Inför hotet om nedläggning av Apoteket Svanen beslöt styrelsen att uppvakta Apoteket AB med en skrivelse till stöd för Svanens fortlevnad och att uppmuntra er alla att handla där. Glädjande nog ledde ett antal gemensamma insatser till att apoteket nu kommer att renoveras och fortleva som ett av Sveriges kulturapotek. Men fortfarande är det viktigt att göra inköpen där!

Styrelsen har trots allt genom digitala (zoom-)möten kunnat fortsätta sina förberedelser för att så fort det blir möjligt ordna ett medlemsmöte.

Vi bjuder således in till ett utomhusmöte vid Skissernas Museum torsdagen den 15 oktober kl. 15.00 med guidning av Hjördis Kristenson, författare till årsboken om Skissernas byggnader. Om dessa säger Hjördis:

”Att ett museum flyttar in i en byggnad ursprungligen ägnad andra funktioner, som Skissernas, är inte ovanligt. Det finns många exempel på detta, såväl i Sverige som i andra länder. Säreget för detta museum är emellertid att det består av sex olika hus, av skiftande ålder och karaktär, fyra av dem uppförda för sitt ändamål, tillsammans en arkitektonisk intressant och spännande byggnadsmassa.”

Med tanke på coronaregeln om max 50 deltagare måste vi begära att föranmälan till mötet är oss tillhanda senast den 10 oktober. Anmälan med namn och e-postadress skickas till boel.billgren@gmail.com eller med papperspost till LUHS, c/o Billgren, Fritjofs Väg 9, 224 66 Lund. Om fler än 50 anmäler sig blir det ”först till kvarn” som gäller. I händelse av regn inställs mötet, och vi meddelar i så fall via epost eller sms. Den som inte har e-postadress måste således lämna ett telefonnummer, helst mobilnummer.

Även planeringen för nästa års resa och för kommande årsböcker har gått framåt som vanligt. Sist men inte minst har vi utsett 2020 års mottagare av Universitetshistoriska sällskapets pris, som kommer att delas ut under medlemsmötet vid Skissernas Museum den 15 oktober.

Det är nu hög tid att finna en form för det försenade årsmötet 2020. Styrelsen har därför vid sitt första höstmöte beslutat att kalla till ett korrespondensårsmöte. Kallelsen till årsmötet bifogas och samtliga handlingar kommer att anslås på universitetets officiella anslagstavla och Sällskapets hemsida senast den 13 oktober samt skickas ut digitalt till alla medlemmar som lämnat sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se

Vi räknar också med att årsboken 2021 blir klar mot slutet av året. Förhoppningsvis kan den presenteras vid ett fysiskt medlemsmöte och i december hämtas på LUX.

Ett problem med att anordna fysiska medlemsmötena är att finna en tillräckligt stor sal där vi kan följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer ang. avstånd, även om antalet tillåtna deltagare kan komma att höjas. Vi tar tacksamt emot förslag.

Slutligen vill vi meddela att årsboken 2020 Skissernas Museum arkitektur, plats, process av Hjördis Kristenson fortfarande kan hämtas på Skissernas museum. Tag med kopia på inbetalningen av medlemsavgiften för 2020.

Välkommen att delta i årsmötet genom att personligen lämna din röst under mötet vid Skissernas Museum den 15 oktober eller skicka din röst per post till LUHS, c/o Gunnel Holm, Kansli HT, LUX, Lunds universitet, Box 192, 221 00 Lund eller med LU:s internpost till Hämtställe 30.

Din röst ska vara oss tillhanda senast den 27 oktober!

Styrelsen för Lunds universitetshistoriska sällskap


7 oktober 2020

Om LUHS årsmöte den 26 mars 2020

Av omtanke om Er våra medlemmar och för att vara solidariska med samhället i övrigt har styrelsen för LUHS beslutat att skjuta upp årsmötet som skulle hållas den 26 mars i år. 

Coronaviruset dominerar alla nyhetsflöden och många av medlemmarna i vårt sällskap tillhör den mest utsatta riskgruppen. Därför skjuter vi mötet på framtiden, troligen ända till hösten.

Så fort vi ser hur vi skall hantera ett kommande årsmöte och när det kommer att hållas ber vi att få återkomma.

Till dess att vi ses igen: Var försiktiga och håll Er friska!

Ulf Körner

Ordförande för Lunds universitetshistoriska sällskap

2020-03-18

———————————————–

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 2020

Medlemmarna i Lunds universitetshistoriska sällskap kallas härmed till årsmöte torsdagen den 26 mars 2020 kl. 18.00 (prick) i Edens hörsal, Allhelgona kyrkogata 14, Lund. Edens hörsal ligger mitt inne i området mellan Allhelgona kyrkogata och Paradisgatan, Lund. Stadsbuss nr 7.

page2image3994560

Föredragningslista

1. Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2. Val av två justeringspersoner.

3. Mötets behöriga utlysande.

4. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2019. Läs här

5. Ekonomisk redovisning för 2019. Läs här

6. Revisionsberättelse och fastställande av bokslut.

7. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

8. Val av ordförande.

9. Val av styrelseledamöter och två revisorer jämte suppleanter.

10. Val av tre ledamöter i valberedningen.

11. Fastställande av budget för 2020.

12. Fastställande av årsavgift för 2021. 13. Övriga ärenden.

Bilagor till p. 4 och 5 anslås senast den 11 mars på universitetets anslagstavla som numera finns i Studenthälsans entré i Byrålogens grannbyggnad, och på denna hemsida.  De skickas till dem som anmält sin e-postadress till inga.elding@bahnhof.se samt delas ut vid årsmötet.

——————————————————-

Efter årsmötesförhandlingarna berättar professorn i kognitionsvetenskap Christian Balkenius om AI – artificiell intelligens, och kvällen avslutas på sedvanligt sätt med mingel med förfriskningar och tilltugg.

Årsboken 2020 om Skissernas museum kan hämtas under timmen före årsmötet, dvs kl. 16.45 – 17.55 i foajén utanför Edens hörsal.


2020-03-03